Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KockVanGrondelle Advocaten gevestigd en kantoorhoudende te Heemstede, gedeponeerd bij de rechtbank Haarlem op 02 februari 2010 onder nummer 4/2010.

1.Maatschap

De maatschap KockVanGrondelle Advocaten (hierna te noemen ‘de maatschap’ of ‘het kantoor‘) is gevestigd te Heemstede en bestaat uit natuurlijke personen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle werkzaamheden van de maatschap, haar leden en degenen die bij de maatschap in dienst zijn en op alle rechtsverhoudingen van de maatschap met derden.

3. Opdracht

Een opdracht komt eerst tot stand als deze door de maatschap is aanvaard in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan KockVanGrondelle Advocaten te zijn verleend, hetgeen inhoudt dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door de aan het kantoor verbonden advocaten of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna ook te noemen ‘de cliënt’). Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Derden

Indien ten behoeve van de uitvoering van opdrachten gebruik dient te worden gemaakt van de diensten van derden, komen de kosten van deze derden ten laste van de cliënt. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of fouten van deze derden.
De maatschap zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien mogelijk, voorafgaand overleg plegen met de cliënt.

5. Declaratie

De door de maatschap verrichte werkzaamheden worden maandelijks bij wege van tussentijdse declaratie aan de cliënt doorbelast op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, dat jaarlijks wordt aangepast, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.

Het overeengekomen honorarium wordt jaarlijks in januari geïndexeerd met de prijsindexering zoals door het CBS vastgesteld.

De maatschap mag verlangen dat voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot door de cliënt wordt betaald. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling van (tussentijdse) declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betaling op één van de ten name van de maatschap gestelde bank- en/of girorekeningen tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de cliënt van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Indien een cliënt in gebreke blijft met de voldoening van enige declaratie, is het de maatschap toegestaan – na voorafgaande aankondiging – haar werkzaamheden niet aan te vangen danwel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens zijn dan alle vorderingen van de maatschap op de cliënt opeisbaar – ook indien de betalingstermijn nog niet geheel mocht zijn verstreken.

Alle kosten die samenhangen met de invordering van het nog openstaande bedrag komen voor rekening van de cliënt

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uit-voering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt op basis van de hiervoor genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot een bedrag van € 25.000,– per opdracht of – indien door de maatschap voor de betreffende opdracht meer dan € 25.000,– in rekening is gebracht, tot een bedrag van € 50.000,–.

7. vernietiging dossiers

Nadat een door de maatschap uitgevoerde opdracht is beëindigd, zal het dossier dat in verband met de opdracht is aangemaakt, gedurende een termijn van 5 jaar worden bewaard waarna de maatschap het recht heeft het dossier te vernietigen.

8. Toepasselijk recht

Op de tussen de maatschap en haar cliënten gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Tenzij arbitrage of een bindend advies schriftelijk is overeengekomen, zullen geschillen uit genoemde overeenkomsten uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

9. Klachtenregeling

Ten behoeve van haar interne klachtenbehandeling verklaart de maatschap de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde Klachten- en Geschillenregeling van toepassing en is zij aangesloten bij de in deze regeling genoemde Geschillencommissie.